dk uk
  This content requires the
Adobe Flash Player.

Get Flash >>

Bakkegårdsskolens ombygnings- og udviklingsproces i korte træk

I foråret 2002 gik man i gang med Bakkegårdsskolens om- og udbygningsprojekt. Forløbet blev indledt med en proces hvor skolens centrale værdier blev diskuteret og italesat og værdierne har fungeret som udgangspunkt for det videre projekt og samarbejdet med arkitekter og andre interessenter.

Bakkegårdsskolens værdifase

Som del af Bakkegårdsskolens SKUB proces fandt elever, forældre og ansatte i fællesskab frem til de værdier der kendetegner skolen og som man ønsker skal være styrende for udviklingen fremover. Værdierne er fælles ansvarlighed, selvværd, tryghed og ligeværdighed. Værdiprogrammet var en bevidst del af udarbejdelsen af projektforslaget i samarbejde med arkitekter og andre interessenter. "Jeg synes også, det har været spændende at være med til at tænke i, hvad det er for nogle processer, og hvordan vi sikrer, at lærere, elever og skoleledelse, ændrer skolegangen. Skolens indretning er ikke et hak anderledes, end da jeg gik i skole; et kateder med en lærer og nogle soldater på rækker. SKUB lægger jo op til, at man skal gå i skole på en anden måde, hvor man kan arbejde på kryds og tværs af klasserne… Man kan sparre med hinanden, øse ud af sin viden og få information. Man kan arbejde i grupper og løse et projekt. Det er jo også sådan, vi andre arbejder i dag."  Jørgen Tarris, tidligere bestyrelsesformand på Bakkegårdsskolen (2004).

Skolens multihal er i brug hele dagen samt fleste aftener

Dialog, engagement og bred brugerinvolvering

”Da vi gik i dialog med lærerne i forbindelse med sammenlægningen af indskolingen og GFOen, oplevede vi, at vi fik et meget bredere billede af det enkelte barn, når vi var flere, der kiggede. Derfor har dialogen været det interessante for mig i denne proces." Christina Vorsholt, leder af Nørrebakken GFO (2004).

Det er centralt for hele SKUB-projektet i Gentofte Kommune at inddrage alle interessenter i alle faser og på Bakkegårdsskolen har der været afholdt møder med alle involverede for at se projektet fra alle vinkler. Den drivende kraft i projektet har været netværksgruppen. Den bestod af repræsentanter for ledelse, ansatte, skolebestyrelse, elever, SKUB og arkitekter. Netværksgruppen holdt møder 3-4 gange om måneden fra starten af værdifasen og frem til afslutningen af byggeriet.
For at få input til projektet fra en bred brugergruppe afholdtes workshops hvor elever, lærere, pædagoger og servicemedarbejdere fik mulighed for at bidrage med ideer og erfaringer. Der var arrangeret 7 workshops fra projektstart og frem til byggestart.

Netværksgruppens arbejde med at konkretisere skolens værdier og omsætte visionerne til bygninger der understøtter moderne undervisning udmøntede sig i et projektforslag, der dannede grundlag for byggeriets udformning.

Derudover arrangerede arkitekterne workshops med elevrådet for at indsamle elevernes ideer (link til elevplancer) og få en dialog med processen. Skolebestyrelsen er løbende blevet orienteret om projektets fremdrift og deres overvejelser og ideer blev inddraget i netværkgruppens arbejde. Der blev også afholdt fritidsbrugermøder, med en bred vifte af ældreforeninger, idrætsforeninger, fritidsklubber og musikskole for at indsamle viden om de kommende brugere af skolens hal og faciliteter og etablere en løbende dialog.

Ideer og praksis

Endelig blev der også bygget en mock-up hvor elever og lærere fik mulighed for at afprøve fremtidige hjemområdescenarier. Mock-up’en, der er en stor model i 1:1, der gav mulighed for at afprøve og justere hvordan forslag ville fungere i praksis og fortsætte dialogen om udviklingen af fysiske rammer og pædagogik.

Indretning og det rigtige inventar til de ombyggede faciliteter har været en integreret del af projektet og for at skabe de bedst mulige løsninger blev fokusgrupperne inddraget. SKUB projektgruppen kom med et konkret indretningsforslag som fokusgruppen derefter gav deres input til. Elevernes forslag og erfaringer blev medtaget i den endelig udformning af rummene. På denne måde blev der skabt et overblik over hvilke løsninger der fungerede og hvor der var funktionsmæssige behov som skulle understøttes.

"Det er også vigtigt, at forstå, at det ikke er endegyldigt det her. Vi vil opdage, at der er ting, der ikke gik, og ting, hvor vi kommer meget, meget længere, end vi nogensinde havde drømt om. Hvorfor skal vi fx sidde inden døre og kigge på en eller anden udstoppet fugl, hvis vi kan se et levende eksemplar i Nymosen”. Jørgen Tarris.

Elevplancer fra værdifasen:

Plancher fra elevdag i marts 2003