dk uk

Organisering

Skolen er nu organiseret i tre afdelinger. 0.-3. klasse udgør indskolingen, 4.-6. klasse er mellemtrinet og udskolingen er 7.-9. klasse. Hver afdeling er underopdelt i hjemområder bestående af henholdsvist et A,B og C spor. Et hjemområde består 3 klassetrin og organiseringen lægger op til, at der kan undervises på tværs af årgange, hvor det er relevant, så børnenes niveau og behov bliver tilgodeset.

På Bakkegårdsskolen har man valgt at integrere GFO og indskoling så at de deler faciliteter og på den måde laver man en glidende overgang mellem skole og fritid der giver tryghed og kontinuitet for de mindste skolebørn. GFO'ens placering ved multihallen og de udendørs legearealer understøtter leg og bevægelse i al slags vejr,

Da Bakkegårdsskolen var færdig med byggedelen af SKUB-projektet havde skolen fået en helt ny multihal med masser af plads til idræt og scene til dans, musik og teater. Nok så væsentligt er hallen tænkt ind i helheden af skole, udeliv og fritid. Hensigten er at dens mange funktioner og brugere skal knytte skole, fritid og lokalsamfund sammen. Oven på hallen er der etableret en ny skolegård med anderledes og spændende udformning.

I skolens gamle gymnastiksale er der indrettet PUC - Pædagogisk UdviklingsCenter, hvor elever vil kunne hente materiale til arbejde, lave præsentationer, få vejledning eller ro til at fordybe sig. PSC’en er åben i frikvartererne og fungerer som et rum for afslapning. Et andet mødested er bunden af aula-rummet, som forbinder den nye og den gamle bygning.

Faglokaler

Bakkegårdsskolen vægter fagligheden højt og det kommer til udtryk i, hvordan man har organiseret faglokalerne i ét fælles naturvidenskabeligt fagområde. Her undervises der i fysik, kemi, biologi, geografi og natur/teknik og der er mulighed for at arbejde tværfagligt og med længere projekter. Sløjd, håndarbejde og billedkunst har fået deres eget hus med tilstødende værkstedsgård, der giver lejlighed til at undervise udenfor. I den tidligere GFO på Nørrebakken er indrettet værkstedshus med atelier, træ- og tekstilværksted. Distriktstandplejen har også fået til huse her.