dk uk

Maglegårdsskolens arbejde med differentieret læring

Maglegårdsskolen var allerede i gang med at udvikle skolens undervisningsform da Gentofte Kommune valgte at indlede skoleombygningsprojektet. Der var blandt andet tiltag til at organisere lærerne i selvstyrende teams og tankerne om, at børnene skulle være aktiv i forhold til at lære, var en naturlig forlængelse af de ideer skolen var i gang med at udvikle. Skolen var i høj grad klar til at tage udfordringen op og være med til at skabe en moderne skole, der ruster børnene mest muligt til fremtidens krav.

Skolen ønskede, at klassen fortsat skulle være den primære base for børnene, men klasseundervisningsprincippet blev taget under behandling. For at efterleve ønsket om undervisningsdifferentiering er det nødvendigt at vende undervisningssituationen om og gøre barnet til den aktive part i en stor del af tiden. Eleven skal mærke relevansen, se formålet med den viden der skal tilegnes og være udfarende i læringsprocessen. Eftersom alle børn er forskellige og har individuelle læringsstile må undervisningen foregå efter nye principper, der tager højde for flertydigheden. En måde at gøre dette på er at læreren giver et kort oplæg, hvorefter børnene på egen hånd eller i grupper arbejder videre med projektet. Dette giver mulighed for at sammensætte den resterende del af læringstiden på måder, der tilgodeser det enkelte barns måde at indhente information på. Nogle skal bevæge sig, nogle skal have helt fred og ro, andre vil gerne tale sig frem til en løsning. Det centrale er, at hvert barn bliver bevidst om sine egne styrker og også bliver opmærksom på områder, der skal arbejdes med. Denne selvbevidsthed, kombineret med respekten for andres forskelligheder er også med til at give barnet tro på sin egen kunnen og følelse af selvværd.

Den nye indretning giver mulighed for fleksibel undervisning. Her arbejdes både individuelt og i grupper i udskolingens fællesrum

Skolen som en by - med tilbud og oplevelser

Arkitekternes opgave var at lytte til skolens visioner for fremtidens undervisning og lave en opbygning af lokalerne som var fleksibel og kunne dække over mange forskellige arbejdsformer. De valgte at have ”Byen” som metafor for skolens struktur. I skolens stueetage skal fagcentrene ligge åbne og inviterende til opdagelse. Det er her man er på udkig ligesom butikker i byen. Den for så vidt mulige åbne struktur skal gøre det nemmere at arbejde tværfagligt. På de øvre etager ligger hjemområderne og er elevernes ”boliger”. Hjemområdet er basen for 3 klasser. Hver klasse har deres eget hjemsted og derudover er der fællesområder og grupperum som kan bruges til den projektorienterede undervisning. Der er desuden også toiletter og garderobe tilknyttet hvert hjemområde. Organiseringen i hjemområder gør det oplagt at lave undervisning på tværs af klasserne, arbejde med store projektforløb og sammensætte hold udfra elevernes niveau og læringsstil.

Se oversigt over metoder og inspiration i Maglegårdsskolens udviklingsproces

Maglegårdskolens løsning på indretning af hjemområder har været en inspiration for andre skoler

I forhold til indskolingen og GFO har det integrerende princip været udgangspunkt for hvordan fritid og undervisning skulle organiseres. Frem for at have adskilte faciliteter til hver aktivitet, ønskede man, at det skulle finde sted i fælles fysiske rammer. På den måde kan man skabe en sammenhæng i elevernes hverdag og mellem leg og læring. Dertil vil en nyindretning af lokalerne, hvor funktionerne integreres, give mulighed for samlet at frigøre mere plads – plads som kan bruges til både fritid og undervisning.

Læs arkitektens oplæg og de pædagogiske visioner fra projektforslaget.