dk uk
  This content requires the
Adobe Flash Player.

Get Flash >>

Dynamik og dialog

Dialog og ejerskab har været centralt i Skovgårdskolens udviklings- og ombygningsforløb, og alle interessenter har været inddraget. Skolen nedsatte en projektgruppe, som sammen med SKUB-projektgruppen styrede processen undervejs i værdifasen. Der blev afholdt seminarer, foredrag og ekskursioner for at indsamle så meget viden som muligt omkring læring og nye måder at tænke skole på. Processen var præget af inspirerende arrangementer og engagement fra alle parter.
”Vores projektgruppe var en gruppe, som bestod af tyve personer i alt - inklusive den samlede ledelse. Der var fire forældre med i gruppen for at sikre, at forældrene fik den indflydelse, som de følte de var berettiget til. Det har givet en dynamik i vores gruppe, som jeg tror, har givet flere input, fordi det ikke bare var bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem. Jeg synes faktisk, at vi har haft nogle gode dialoger og gode samtaler hele vejen.” Michael Schmidt, tidligere skoleleder på Skovgårdsskolen (2004).

I løbet af sensommeren 2004 kunne projektgruppen præsentere værdiprogrammet, hvor skolens værdier blev formuleret og konkretiseret. Værdierne var fundamentet for den efterfølgende skitsefase for skolens ombygning. De var også samtidig en formulering af praksis, som skolen allerede fra 2004 stræbte efter skulle blive gældende, og projektgruppen var bevidst om det ville være en kontinuerlig proces at omsætte værdierne til handling, så det kunne mærkes i hverdagen.

”SKUB-processen er med til at få os til at tale pædagogik”

-Rikke Lawsen, lærer på Skovgårdsskolen
Undervejs kom alle medarbejderne på kommunikations- og læringskurser. De fire moduler gav medarbejderne et fælles sprog og et fælles udgangspunkt for udviklingen af pædagogisk praksis og organisation på Skovgårdsskolen. Det gav afsæt til faglig og personlig vilje til at prøve noget nyt: ”Vi startede med at tage udgangspunkt i vores styrker og svagheder for at lære os selv og hinanden bedre at kende - både som personer og som lærere”. ”Det, at vi fandt ud af, hvor forskellige vi egentlige er, gjorde, at vi meget hurtigt blev mere fleksible over for hinanden. Det er også langt nemmere at acceptere og tale om, at en elev fx er svag på nogle punkter, når man har øje for hinandens forskelligheder. Det tror jeg er en god tilgang til tingene. I forhold til teamsamarbejdet betyder det utrolig meget, at man kender sine styrker og svagheder.” Rikke Lawsen, lærer på Skovgårdsskolen (2004).

Skitsefasen

I slutningen af værdifasen blev arkitektfirmaerne Søren Robert Lund og NORD inddraget i skolens udvikling og begyndte så småt at indfange visionerne for at omsætte dem til konkrete forslag for fysiske rammer. Umiddelbart efter at værdiprogrammet var blevet godkendt af kommunalbestyrelsen arrangerede arkitektteamet en workshop, hvor forældre, ledelse og medarbejdere blev inviteret til at specificere og prioriteret indholdet af værdiprogrammet. Der blev arbejdet med detaljerne og stillet spørgsmål til mål og forestillinger, og på den måde blev arkitekterne rustet til at udfærdige forslag til skolens ombygning. På baggrund af pejlingerne blev der nedsat 8 fokusgrupper som hver arbejdede med hver deres særlige område og præciseringen af behov og funktionalitet i den kommende ombygning.

Pilotprojekter

I løbet af vinteren 2004 og foråret 2005 blev arbejdet konkretiseret og for at afprøve ideerne blev 2 pilotområder i indskolingen og udskolingen projekteret. Se præsentation fra netværksmøde. Ved at oprette en 1:1 model kunne tankerne om pædagogik og den fysiske indretning afprøves, før hele skolen blev ombygget. Det gav mulighed for at afprøve fleksibilitet og optimering af brugen af arealerne. I udskolingen blev gangarealet inddraget til undervisning og fællesområder. I indskolingen blev to etager knyttet sammen og der blev åbnet op til udearealer. I pilotfasen fik man undersøgt nye muligheder for at skabe rum og lys i nye konstellationer, der understøttede skolens ønsker om pædagogik og læring, og samtidig blev byggetekniske vilkår afprøvet. Efter at de nye områder havde været i brug i et par måneder, blev de evalueret af arkitektfirmaet Kollision.

På baggrund af erfaringerne med pilotområderne og fokusgruppernes arbejde med behov og ønsker i forhold til arkitektoniske løsninger udarbejdede Søren Robert Lund og NORD et dispositionsforslag, hvor værdierne og visionerne blev omsat til den kommende ombygning af Skovgårdsskolen.

Projektet indeholdt også nybygningen af en ny idrætshal. Det havde været et stort ønske at få moderne faciliteter eftersom motion, aktivitet og bevægelse har en høj prioritet på skolen. Det projekterede bevægelsescenter var en kombination af en eksisterende gymnastiksal samt en ny idrætshal med tumlesal og nye omklædningsfaciliteter. Hallen skulle bruges både i undervisning og af fritidsforeninger. Den hal som indgik i dispositionsforslaget fra oktober 2006 måtte imidlertid revideres. Bygningen lå for tæt på skolens 400 år gamle egetræ og en fredningssag nødvendiggjorde omtegning af hallen. Den nye version af hallen viste sig dog ved nøjere eftersyn at være for dyr i forhold til løsninger og materialevalg, men til sidst lykkedes det at tilgodese alle hensyn til fredet træ, skolens behov og projektets økonomi.